BAÏN TAÏO RA NGHEÄ THUAÄT, CHUÙNG TOÂI MANG ñEÁN SÖÏ KHAÙC BIEÄT

CÔNG TY GIẢI TRÍ PLAYGROUND: CUNG CẤP DỊCH VỤ QUẢN LÝ CHO CÁC NGHỆ SĨ, TẬP THỂ VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU SÁNG TẠO.

Không đơn thuần chỉ là nhóm của những người có năng khiếu, chúng tôi là một đội ngũ quản lý tài năng. Chúng tôi là một phần của hệ sinh thái được điều hành bởi các cá nhân hàng đầu trong ngành có thể cung cấp và tìm kiếm các cơ hội kinh doanh độc đáo trên thị trường trong và ngoài nước. Playground Management có thể sử dụng danh tiếng và tác động của mình trong ngành công nghiệp âm nhạc & giải trí cùng các phương tiện truyền thông. Mặc dù không có gì dễ dàng, nhưng đội ngũ của chúng tôi đã đạt được nhiều thành tích trong việc tạo ra sự khác biệt và thành công trong kinh doanh cho khách hàng.

LUÔN HƯỚNG ĐẾN SỰ THÀNH CÔNG
ĐÂY LÀ NHỮNG ĐIỂM MẠNH CỦA CHÚNG TÔI

Our
Eco-System

NGHEÄ SÓ CUÛA CHUÙNG TOÂI

ĐƯỢC QUẢN LÝ BỞI ĐỘI NGŨ PLAYGROUND MANAGEMENT

84grnd - urban culture

THÀNH LẬP BỞI ĐỘI NGŨ CÔNG TY GIẢI TRÍ PLAYGROUND VÀO NĂM 2019. CỘNG ĐỒNG VĂN HOÁ ĐƯỜNG PHỐ TÔN VINH GIÁ TRỊ NGHỆ THUẬT VIỆT [+84]

MỘT NỀN TẢNG DÀNH CHO NGHỆ SĨ & NGƯỜI HÂM MỘ
ĐÂY LÀ NHỮNG GÌ 84GRND ĐẠI DIỆN:

Ngheä só

0 +

Mv

0 +

Streams

0 m+

Döï aùn

0 +

NHÖÕNG ñIEÀU LAØM NEÂN TEÂN TUOÅI 84GRND: HÔÏP TAÙC, TAØI TRÔÏ VAØ PHAÙT TRIEÅN NHÖÕNG DÖÏ AÙN SAÙNG TAÏO

HỢP TÁC

Hãy tham gia cùng chúng tôi trong hành trình sáng tạo, cùng nhau tạo ra sự khác biệt và ảnh hưởng đến cả một thế hệ. Playground Management luôn mong muốn được hợp tác với các bên thứ ba có thể mang lại giá trị cho hệ sinh thái của chúng tôi… và ngược lại.

TÀI TRỢ

Tài trợ cho hoạt động sản xuất sáng tạo do Playground quản lý và để hàng triệu khách hàng tiềm năng nhìn thấy thương hiệu của bạn. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin và chi phí.

PHÁT TRIỂN

Những thương hiệu hỗ trợ phát triển cộng đồng sẽ được ghi nhớ và tôn trọng trong nhiều năm tới. Tài trợ cho một trong những chương trình của chúng tôi và trở thành người ươm mầm nghệ sĩ.

Close Menu